ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ
ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการ
ภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า
ความเป็นมา ค้นหาศิลปิน
ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง
ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา จะเป็นศิลปะ
สองมิติหรือสามมิติ ซึ่งได้แก่ผลงาน
ศิลปกรรมประเภทต่างๆที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ของผู้สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการ
ความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์
ของผู้ประพันธ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บันเทิงคดี
สำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ หนังสือเด็ก วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้
ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่
การละคร การดนตรี และ การแสดงพื้นบ้าน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th