หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 79 คน

ชื่อ : นางประนอม ทาแปง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายทองร่วง เอมโอษฐ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายเมธา บุนนาค
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นาง เนื่อง แฝงสีคำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายช่วง มูลพินิจ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายธีรพล นิยม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th