หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 85 คน

ชื่อ : นางสาววนิดา พึ่งสุนทร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นายพิชัย นิรันต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นายจุลทัศน์ กิติบุตร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายสันต์ สารากรบริรักษ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายไพบูลย์ มุสิกโปดก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายประเทือง เอมเจริญ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายทวี รัชนีกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตร์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th