หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 89 คน

ชื่อ : นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายธงชัย รักปทุม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นางประนอม ทาแปง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายองอาจ สาตรพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th