หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 85 คน

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นายถวัลย์ ดัชนี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายนิธิ สถาปิตานนท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th