หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 85 คน

ชื่อ : นายประยูร อุลุชาฎะ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายพินิจ สุวรรณะบุญย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายกฤษฎา โรจนกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2537
ชื่อ : นายจิตต์ จงมั่นคง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายชำเรือง วิเชียรเขตต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายกมล ทัศนาญชลี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th