หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 85 คน

ชื่อ : นายชิต เหรียญประชา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นางพยอม สีนะวัฒน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายพูน เกษจำรัส
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายพิมาน มูลประมุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายเฉลิม นาคีรักษ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายประเวศ ลิมปรังษี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายสนิท ดิษฐพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายทวี นันทขว้าง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายสวัสดิ์ ตันติสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2534


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th