หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 89 คน

ชื่อ : นายเดโช บูรณบรรพต
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางลาวัณย์ อุปอินทร์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายกฤษฎา โรจนกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายจรูญ อังศวานนท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายชวลิต เสริมปรุงสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายนิจ หิญชีระนันทน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายบุญช่วย หิรัญวิทย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th