หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 89 คน

ชื่อ : นายอนันต์ ปาณินท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายสิงห์คม บริสุทธิ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายชาตรี ลดาลลิตสกุล
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายเสวต เทศน์ธรรม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสมชาย แก้วทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสิน พงษ์หาญยุทธ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นางคำสอน สระทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th