หน้าหลัก >> ทัศนศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 85 คน

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายเฟื้อ หริพิทักษ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2528
ชื่อ : นายประสงค์ ปัทมานุช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : ศาสตราจารย์พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ร.น.
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายเห้ง โสภาพงศ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายคำหมา แสงงาม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางแสงดา บันสิทธิ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายโหมด ว่องสวัสดิ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th