หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายเฉลิม ม่วงแพรศรี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายยืนยง โอภากุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นางนิตยา รากแก่น
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นางบัวซอน ถนอมบุญ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายดอกดิน กัญญามาลย์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายสมส่วน พรหมสว่าง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายมนัส ปิติสานต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : พันโทเสนาะ หลวงสุนทร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : พันโทวิชิต โห้ไทย
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th