หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายกมล ทัศนาญชลี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายชำเรือง วิเชียรเขตต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายจิตต์ จงมั่นคง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2537


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th