หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายจุลทัศน์ กิติบุตร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายพิชัย นิรันต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นางสาววนิดา พึ่งสุนทร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายนิธิ สถาปิตานนท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายถวัลย์ ดัชนี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th