หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2559

ชื่อ : นายนคร ถนอมทรัพย์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นาย เศรษฐา ศิระฉายา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นางรัจนา พวงประยงค์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายสุประวัติ ปัทมสูต
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายควน ทวนยก
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : พันเอกชูชาติ พิทักษากร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นางมัณฑนา เกียรติวงศ์ (โมรากุล)
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายจตุพร รัตนวราหะ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2552


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th