หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นายมานิตย์ ภู่อารีย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายดำรง วงศ์อุปราช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายชลูด นิ่มเสมอ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายกมล ทัศนาญชลี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายชำเรือง วิเชียรเขตต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th