หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายทองร่วง เอมโอษฐ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นางประนอม ทาแปง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายธงชัย รักปทุม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายองอาจ สาตรพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายยรรยง โอฬาระชิน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th