หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายจรูญ อังศวานนท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางชมัยภร บางคมบาง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายธีรพล นิยม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายช่วง มูลพินิจ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นางเนื่อง แฝงสีคำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายเมธา บุนนาค
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th