หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายอิทธิพล ตั้งโฉลก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายยรรยง โอฬาระชิน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายทวี รัชนีกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายประเทือง เอมเจริญ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th