หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2559

ชื่อ : นายชลูด นิ่มเสมอ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายกมล ทัศนาญชลี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายชำเรือง วิเชียรเขตต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายจิตต์ จงมั่นคง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2537
ชื่อ : นายเฉลิม ม่วงแพรศรี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th