หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางภัทราวดี มีชูธน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางดุษฎี บุญทัศนกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายปัญญา วิจินธนสาร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายบุญช่วย หิรัญวิทย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายนิจ หิญชีระนันทน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายชวลิต เสริมปรุงสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th