หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางลาวัณย์ อุปอินทร์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายเดโช บูรณบรรพต
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางคำสอน สระทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th