หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2559

ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายทวี รัชนีกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายประเทือง เอมเจริญ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายไพบูลย์ มุสิกโปดก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายสันต์ สารากรบริรักษ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายจุลทัศน์ กิติบุตร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายพิชัย นิรันต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th