หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายสมชาย แก้วทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายเสวต เทศน์ธรรม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายพิบูลศักดิ์ ครพล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายกฤษฎา โรจนกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายหะมะ แบลือแบ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายสมบัติ เมทะนี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th