หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายคเณศ เค้ามูลคดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายยุทธนา มุกดาสนิท
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายวิรัช อยู่ถาวร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายบุญศรี รัตนัง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสุรางค์ ดุริยพันธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสิน พงษ์หาญยุทธ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th