หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2559

ชื่อ : นายธีรพล นิยม ธีรพล นิยม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายช่วง มูลพินิจ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นาง เนื่อง แฝงสีคำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายเมธา บุนนาค
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายทองร่วง เอมโอษฐ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นางประนอม ทาแปง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th