หน้าหลัก >> ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขา
ปี

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ

ชื่อ : นายอนันต์ ปาณินท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายสิงห์คม บริสุทธิ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายชาตรี ลดาลลิตสกุล
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายเริงชัย ประภาษานนท์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นางศรีนวล ขำอาจ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายสติ สติฐิต
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายวินัย พันธุรักษ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นางอารีย์ จันเกษม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายพิบูลศักดิ์ ครพล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายเสวต เทศน์ธรรม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสมชาย แก้วทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสิน พงษ์หาญยุทธ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายสุรางค์ ดุริยพันธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายบุญศรี รัตนัง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายวิรัช อยู่ถาวร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายยุทธนา มุกดาสนิท
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายคเณศ เค้ามูลคดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นางคำสอน สระทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายเดโช บูรณบรรพต
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางลาวัณย์ อุปอินทร์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายสมบัติ เมทะนี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายหะมะ แบลือแบ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายธีรภาพ โลหิตกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายไพวรินทร์ ขาวงาม
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นางสาวเวณิกา บุนนาค
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : เรือตรีสันติ ลุนเผ่
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายกฤษฎา โรจนกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นางชมัยภร บางคมบาง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายจรูญ อังศวานนท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายชวลิต เสริมปรุงสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายนิจ หิญชีระนันทน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายบุญช่วย หิรัญวิทย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายปัญญา วิจินธนสาร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางดุษฎี บุญทัศนกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางภัทราวดี มีชูธน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายวินทร์ เลี้ยววาริณ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายเจริญ มาลาโรจน์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นางนิตยา รากแก่น
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายยืนยง โอภากุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายเฉลิม ม่วงแพรศรี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายช่วง มูลพินิจ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายธีรพล นิยม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายมกุฏ อรฤดี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นางนงไฉน ปริญญาธวัช
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายเคล้าน้อย โรจนเมธากุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : พันโทวิชิต โห้ไทย
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : พันโทเสนาะ หลวงสุนทร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายมนัส ปิติสานต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายสมส่วน พรหมสว่าง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายดอกดิน กัญญามาลย์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นางบัวซอน ถนอมบุญ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นางเนื่อง แฝงสีคำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายประภัสสร เสวิกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นางรัจนา พวงประยงค์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นาย เศรษฐา ศิระฉายา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายนคร ถนอมทรัพย์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายทองร่วง เอมโอษฐ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายเมธา บุนนาค
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายสุรชัย จันทิมาธร
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายสมบัติ พลายน้อย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายควน ทวนยก
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายสุประวัติ ปัทมสูต
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายธงชัย รักปทุม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นางประนอม ทาแปง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายอุทัย แก้วละเอียด
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายจตุพร รัตนวราหะ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นางมัณฑนา โมรากุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายองอาจ สาตรพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายอดุล จันทรศักดิ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายกรีพงศ์ เทียมเศวต
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายศิริ วิชเวช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายโกวิท เอนกชัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ร้อยโทชาญ บัวบังศร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : นายนครินทร์ ชาทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : นายยรรยง โอฬาระชิน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายสุชาติ ทรัพย์สิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตร์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายสถาพร ศรีสัจจัง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายประยอม ซองทอง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายวิเชียร คำเจริญ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายฉลาด ส่งเสริม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายมานพ ยาระณะ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายสำราญ เกิดผล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายประเทือง เอมเจริญ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายทวี รัชนีกร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายชาติ กอบจิตติ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายไพรัช สังวริบุตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายราฆพ โพธิเวส
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายจุลทัศน์ กิติบุตร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายสันต์ สารากรบริรักษ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายไพบูลย์ มุสิกโปดก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายกรุณา กุศลาสัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นายพร้อม บุญฤทธิ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นางสาววนิดา พึ่งสุนทร
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นายพิชัย นิรันต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นายสุจิตต์ วงษ์เทศ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายจิรัส อาจณรงค์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายนิธิ สถาปิตานนท์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายคำพูน บุญทวี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายถวัลย์ ดัชนี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายอัศศิริ ธรรมโชติ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นางสุภา สิริสิงห
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นางสัมพันธ์ พันธุ์มณี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นางสมพันธ์ โชตนา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายชิน ฝ้ายเทศ(ชินกร ไกรลาศ)
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายเชื้อ ดนตรีรส
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายสมนึก ทองมา(ชลธี ธารทอง)
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : พลตำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นางจุรี โอศิริ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นางศิริวัฒน์ ดิษยนันท์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายชัยชนะ บุญนะโชติ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นาวาตรีปิยะพันธ์ สนิทวงศ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายชรินทร์ นันทนาคร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายฉัตรชัย วิเศษ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายอิ่ม จิตต์ภักดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายไวพจน์ สกุลนี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายสมพงษ์ พงษ์มิตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายสุรพล โทณะวณิก
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายทองใบ เรืองนนท์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายพินิจ ฉายสุวรรณ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายกมล ทัศนาญชลี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ -
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายสาคร ยังเขียวสด
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นางเกลียว เสร็จกิจ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายบุญเลิศ นาจพินิจ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นางจันทร์สม สายธารา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นางรวงทอง ทองลั่นธม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายใหญ่ วิเศษพลกรัง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายสมควร กระจ่างศาสตร์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายชำเรือง วิเชียรเขตต์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายทวีป วรดิลก
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายรงค์ วงษ์สวรรค์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายผาย นุปิง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายสมเศียร พานทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายแจ้ง คล้ายสีทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายสร้อย ดำแจ่ม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายสวง ทรัพย์สำรวย
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายอำนวย กลัสนิมิ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายจิตต์ จงมั่นคง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นางประยูร ยมเยี่ยม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2537
ชื่อ : พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2537
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2537
ชื่อ : นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายพินิจ สุวรรณะบุญย์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายชาลี อินทรวิจิตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นางฉวีวรรณ พันธุ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นางสุดจิตต์ อนันตกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายขาเดร์ แวเด็ง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายคำสิงห์ ศรีนอก
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายประยูร อุลุชาฎะ
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายคำ กาไวย์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายจูเลี่ยม กิ่งทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายเตือน พาทยกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายส่องชาติ ชื่นศิริ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นางผ่องศรี วรนุช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายอาจินต์ ปัญจพรรค์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายสุวัฒน์ วรดิลก
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายสวัสดิ์ ตันติสุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นาวาตรี ดร.พยงค์ มุกดา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายเคน ดาเหลา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายบุญยัง เกตุคง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายทวี นันทขว้าง
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นางบัวผัน จันทร์ศรี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายสมชาย อาสนจินดา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์คำแหง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายอังคาร กัลยาณพงศ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายประเวศ ลิมปรังษี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายสนิท ดิษฐพันธุ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายประเวช กุมุท
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายประสิทธิ์ พยอมยงค์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นาย ฉิ้น อรมุต
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายหยัด ช้างทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นางสุกัญญา ชลศึกษ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายพูน เกษจำรัส
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายพิมาน มูลประมุข
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายเฉลิม นาคีรักษ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายหวังดี นิมา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายกรี วรศะริน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายบุญยงค์ เกตุคง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายเสรี หวังในธรรม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายประสิทธิ์ ถาวร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นางจำเรียง พุธประดับ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายสง่า อารัมภีร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายสมาน กาญจนะผลิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายโหมด ว่องสวัสดิ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายชิต เหรียญประชา
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นางพยอม สีนะวัฒน์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายวิจิตร คุณาวุฒิ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายไชยลังกา เครือเสน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายยก ชูบัว
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นางเฉลย ศุขะวณิช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นางกัณหา เคียงศิริ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายอบ ไชยวสุ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายประสงค์ ปัทมานุช
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : ศาสตราจารย์พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ร.น.
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายเห้ง โสภาพงศ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายคำหมา แสงงาม
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางแสงดา บันสิทธิ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางทองหล่อ ทำเลทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายทองมาก จันทะลือ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางท้วม ประสิทธิกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายรงภักดี (เจียร จารุจรรณ)
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : ท่านผู้หญิง หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นาย กั้น ทองหล่อ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางชูศรี (ชื้น) สกุลแก้ว
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายเปลื้อง ฉายรัศมี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายเฉลิม บัวทั่ง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชย์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2528
ชื่อ : นายเฟื้อ หริพิทักษ์
สาขา: ทัศนศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2528
ชื่อ : นายมนตรี ตราโมท
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2528
ชื่อ : ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2528


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th