หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายสมนึก ทองมา(ชลธี ธารทอง)
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายจิรัส อาจณรงค์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายพร้อม บุญฤทธิ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายไพรัช สังวริบุตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายราฆพ โพธิเวส
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2547


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th