หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นางจุรี โอศิริ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นางศิริวัฒน์ ดิษยนันท์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายชัยชนะ บุญนะโชติ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นาวาตรีปิยะพันธ์ สนิทวงศ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายชรินทร์ นันทนาคร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นางสัมพันธ์ พันธุ์มณี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นางสมพันธ์ โชตนา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายชิน ฝ้ายเทศ(ชินกร ไกรลาศ)
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : นายเชื้อ ดนตรีรส
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th