หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายอิ่ม จิตต์ภักดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายไวพจน์ สกุลนี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายสมพงษ์ พงษ์มิตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายสุรพล โทณะวณิก
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายทองใบ เรืองนนท์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : นายพินิจ ฉายสุวรรณ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th