หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นายเคน ดาเหลา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายบุญยัง เกตุคง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายคำ กาไวย์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายจูเลี่ยม กิ่งทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายเตือน พาทยกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายส่องชาติ ชื่นศิริ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นางผ่องศรี วรนุช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นายชาลี อินทรวิจิตร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ -
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th