หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นายประสิทธิ์ พยอมยงค์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นาย ฉิ้น อรมุต
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายหยัด ช้างทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นางบัวผัน จันทร์ศรี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายสมชาย อาสนจินดา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์คำแหง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นาวาตรี ดร.พยงค์ มุกดา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2534


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th