หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นางเฉลย ศุขะวณิช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายหวังดี นิมา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายกรี วรศะริน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายบุญยงค์ เกตุคง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายเสรี หวังในธรรม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายประสิทธิ์ ถาวร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นางจำเรียง พุธประดับ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายสง่า อารัมภีร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายสมาน กาญจนะผลิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายประเวช กุมุท
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2532


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th