หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 163 คน

ชื่อ : เรือตรีสันติ ลุนเผ่
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางดุษฎี บุญทัศนกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางภัทราวดี มีชูธน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางนิตยา รากแก่น
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายยืนยง โอภากุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2556


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th