หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 163 คน

ชื่อ : ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายยุทธนา มุกดาสนิท
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายคเณศ เค้ามูลคดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายสมบัติ เมทะนี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายหะมะ แบลือแบ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางสาวเวณิกา บุนนาค
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th