หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นาย กั้น ทองหล่อ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางชูศรี (ชื้น) สกุลแก้ว
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายเปลื้อง ฉายรัศมี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายเฉลิม บัวทั่ง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายวิจิตร คุณาวุฒิ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายไชยลังกา เครือเสน
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นายยก ชูบัว
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2530


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th