หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 163 คน

ชื่อ : นางศรีนวล ขำอาจ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายสติ สติฐิต
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายวินัย พันธุรักษ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นางอารีย์ จันเกษม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายสุรางค์ ดุริยพันธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายบุญศรี รัตนัง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายวิรัช อยู่ถาวร
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2560


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th