หน้าหลัก >> วรรณศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 49 คน

ชื่อ : นางนงไฉน ปริญญาธวัช
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นาย วินทร์ เลี้ยววาริณ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายเจริญ มาลาโรจน์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นางชมัยภร บางคมบาง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th