หน้าหลัก >> วรรณศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 52 คน

ชื่อ : นายโกวิท เอนกชัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : นายอดุล จันทรศักดิ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายสุรชัย จันทิมาธร
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายสมบัติ พลายน้อย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายประภัสสร เสวิกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายมกุฏ อรฤดี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th