หน้าหลัก >> วรรณศิลป์

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 54 คน

ชื่อ : นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
ชื่อ : นายสุรชัย จันทิมาธร
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายสมบัติ พลายน้อย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
ชื่อ : นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
ชื่อ : นายอดุล จันทรศักดิ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
ชื่อ : นายโกวิท เอนกชัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2550
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : นายสถาพร ศรีสัจจัง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายประยอม ซองทอง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th