หน้าหลัก >> วรรณศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 52 คน

ชื่อ : นายอัศศิริ ธรรมโชติ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นายคำพูน บุญทวี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายสุจิตต์ วงษ์เทศ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายกรุณา กุศลาสัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายชาติ กอบจิตติ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายสถาพร ศรีสัจจัง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : นายประยอม ซองทอง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th