หน้าหลัก >> วรรณศิลป์

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 54 คน

ชื่อ : นายเริงชัย ประภาษานนท์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
ชื่อ : นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายพิบูลศักดิ์ ครพล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
ชื่อ : นายธีรภาพ โลหิตกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th