หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประสิทธิ์ พยอมยงค์

ชื่อ : นายประสิทธิ์ พยอมยงค์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล-เรียบเรียง
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประสิทธิ์ พยอมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักดนตรีนักแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน มีผลงานด้านแยกและเรียบเรียงเสียงประสานดีเยี่ยมจนได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ ด้านแยกและเรียบเรียงเสียงประสานยอดเยียมถึง ๒ ครั้ง ได้รับพระราชทางรางวัลในการประพันธ์เพลงไทยสากลอีกหลายรางวัล เช่น รางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลเสาอากาศทองคำ และได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะนักดนตรีตัวอย่างอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นครูและฝึกอบรมครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ เรื่อยมาโดยมีแนวทางที่เป็นแบบฉบับของตนเองและทำงานอย่างจริงจัง ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ท่านยังสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีเพื่อรับใช้สังคมตามความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมา นายประสิทธิ์ พยอมยงค์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-เรียบเรียง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๖ ผู้แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน วงดนตรีประสานมิตร
รับราชการ วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
เล่นดนตรี ภัตราคารห้อยเทียน
เล่นดนตรี (เปียนโน) ภัตราคารห้อยเทียน
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดา
๒๕๓๑ อาจารย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล-เรียบเรียง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โล่เกียรติยศ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตุ๊กตาทอง
รางวัลตุ๊กตาเงิน
เสาอากาศทองคำ
แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
๒๕๓๓ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th