หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประเวช กุมุท

ชื่อ : นายประเวช กุมุท
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประเวศ กุมุท เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มเรียนดนตรีไทยจนสามารถออกแสดงได้ เมื่ออายุประมาณ ๑๐ ปี เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนาฎดุริยางค์ กรมศิลปากรได้ฝึกฝนและร่ำเรียนจนรอบรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติจากบรรดาครูและศิลปินเอกระดับชาติมากมายหลายท่าน จนบรรเลงดนตรีไทยได้รอบวง มีฝีมือยอดเยี่ยมในการเดี่ยวซอทุกประเภท เดี่ยวขลุ่ย การขับร้องทุกรูปแบบ เชี่ยวชาญในการสอนแบบวงดนตรีไทยทุกประเภท สามารถประพันธ์เพลงทั้งบทร้องทางบรรเลง และทางขับร้องได้เป็นอย่างดีเลิศนอกจากนี้ยังได้สร้างบทละคร บรรจุเพลง มีผลงานขับร้อง การบรรเลงเพลงเดี่ยว รวมทั้งบันทึกเสียงและบันทึกโน้ตเพลงไทยออกเผยแพร่เป็นจำนวนมาก เป็นผู้รอบรู้ในระเบียบประเพณีของดนตรีไทย สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ตัดสินได้เป็นอย่างดี มีผลงานสร้างสรรค์ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเงลายาวนานกว่า ๔๖ ปี และยังมีผลงานอยู่อย่างสม่ำเสอม ท่านมีลูกศิษย์นักดนตรไทยพร้อมสร้างแลลแผนแก่วงดนตรีไทยในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง นับได้ว่าได้สร้างคุณูปการไว้กับวงการดนตรีไทยร่วมสมัยได้อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง นายประเวศ กุมุท จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
เตรียมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนดำเนินศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดคานหาม
จบชั้นสูงสุด โรงเรียนนาฏดุริยางค์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๑ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
๒๕๓๑ ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๒๕ ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ
๒๕๒๒ ครูและผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่
๒๕๑๕ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เลขที่ ๑๐๑๔
๒๕๐๗ ผู้ฝีกสอนและหัวหน้าวงดนตรีไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
๒๔๙๐ ศิลปินตรี กองการสังคีต กรมศิลปากร
๒๕๐๐ นักร้องและนักดนตรีบันทึกแผ่นเสียง กองการสังคีต กรมศิลปากร
๒๔๘๖ ครูสอนบรรเลงเครื่องสาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร
๒๕๓๓ ครูสอนดนตรี ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๓ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th