หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางจำเรียง พุธประดับ

ชื่อ : นางจำเรียง พุธประดับ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์-ละคร
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวจำเรียง พุทธประดับ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๕๙ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร มีความสามารถรอบรู้กระบวนการงานนาฏศิลป์ การแสดงละครทุกประเภทเป็นหลักและแม่แบบ โดยเฉพาะตัวนาง เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนการแสดงนาฏศิลป์การละครรวมทั้งสร้างสรรค์ และประดิษฐ์ผลงานการแสดงของวิทยาลัยหลายชุด เป็นผู้ร่วมพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และพัฒนาร่างหลักสูตรรายวิชา ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนระดับปริญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรในวิชาศิลปะนิพนธ์ นิเทศการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย ทั้งในวิทยาลัยนาฏศิลปะส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรอบรมวิชานาฏศิลป์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน เป็นศิลปินผู้แสดงดีเด่น เป็นหัวหน้าคณะไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในสาขาวิชานาฏศิลป์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า ๕๐ ปี ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ศิษย์และบริการงานสังคมอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับในวงการนาฏดุริยางค์ศิลป์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นางสาวจำเรียง พุทธประดับ สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละคร) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
รับราชการ กรมศิลปากร
รับราชการ กรมปี่พาทย์หลวง
๒๔๙๖ ตำแหน่งศิลปินตรี กองการสังคีต
๒๔๙๘ ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกศิลป์ กองการสังคีต
๒๕๐๑ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกศิลป์ กองการสังคีต
๒๕๐๙ ตำแหน่งศิลปินเอก กองการสังคีต
๒๕๑๙ ตำแหน่งนาฏศิลปิน ๗ (ชั้นพิเศษ) กองการสังคีต
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • รำฉุยฉาย
  • ระบำพัด
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th