หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเสรี หวังในธรรม

ชื่อ : นายเสรี หวังในธรรม
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ศิลปะการละคร
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเสรี หวังในธรรม เกิดวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐ ที่กรุงเทพมหานคร รับราชการเป็นศิลปินของกรมศิลปากร ด้านนาฏดุริยางค์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะเกี่ยวเนื่องกับการละครอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีผลงานดีเด่นตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการจนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการสังคีต กรมศิลปากรในปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกว้างขวางในฐานะศิลปินที่สมบูรณ์ในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถรอบด้าน ทั้งในฐานะผู้จัดรายการหรือผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์เรื่องและแต่งบททั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง และเป็นผู้แสดงทั้งละคร ดนตรี ขับร้อง ทั้งเป็นนักพูด นักบรรยาย เป็นกวี และพิธีกรในงานต่าง ๆ ได้สร้างสรรค์รายการแสดงชุดต่าง ๆ ซึ่งได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตลอดมา ได้จัดการแสดงและให้ความรู้ชุดดนตรีไทยพรรณนานาฏยาภิธาน ขับขานวรรณคดี ศรีสุขนาฏกรรมและธรรมบันเทิง โดยเฉพาะรายการศรีสุขนาฏกรรม ซึ่งได้รับความนิยมติดจ่อกันมา ๑๓ ปีเศษแล้ว และรายการชุดใหม่ที่ทำชื่อเสียงเป็นประวัติการณ์ คือ ละครพันทางเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ซึ่งทำขึ้นจากบทประพันธ์ของยาขอบ ได้แสดงมาแล้วประมาณ ๔๐ ตอน ในระยะเวลาสามปีเศษ และยังคงดำเนินการต่อไป นับเป็นศิลปินที่เพียบพร้อมทั้งพรสวรรค์ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติอื่น ๆ นายเสรี หวังในธรรม สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดชิโนรส
ประถมศึกษา โรงเรียนปิยะวิทยา
อนุบาล โรงเรียนศรีจรุง
ศิลปะ โรงเรียนนาฏศิลป
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๗ ศิลปินตรี กรมศิลปากร
ศิลปินระดับ ๘ ผู้อำนวยการกองการสังคีต กรมศิลปากร
หัวหน้างานวิชาการ กรมศิลปากร
หัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th