หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายบุญยงค์ เกตุคง

ชื่อ : นายบุญยงค์ เกตุคง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายบุญยงค์ เกตุคง เกิดเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ที่กรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาขั้นต้น และเรียนดนตรีไทยจากญาติที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่อายุได้ ๘ ปี ได้เริ่มชีวิตนักดนตรีไทย ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่น โดยร่วมบรรเลงปี่พาทย์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ในคณะของบิดา ได้แสวงหาความรู้ทางดนตรีไทย โดยเข้าเรียนดนตรีจากสำนักที่มีชื่อหลายแห่งจึงมีความรอบรู้ในเพลงไทยหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้รอบตัวมีความสามารถในการเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวง เคยรับราชการเป็นนักดนตรีไทยวงวดนตรีประชาสัมพันธ์ ต่อมาได้เป็นนักดนตรีไทยอาวุโสประจำสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม และสัมพันธ์และหลังสุดเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยของกรุงเทพมหานคร จนเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นครูดนตรีไทยที่สามารถสอนและปรับวงดนตรี ได้ถ่ายทอดความรู้ดนตรีไทย ไว้แก่ศิษย์เป็นจำนวนมาก มีความสามารถในการประพันธ์เพลงไทยและมีผลงานประพันธ์เพลงสำคัญๆ หลายเพลงที่นิยมแพร่หลาย เป็นผู้มีแนวความคิดในการประยุกต์ดนตรีไทยเข้ากับดนตรีสากลและดนตรีระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติการทดลองและออกแสดงไปพร้อมกัน เคยได้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนต์ยอดเยี่ยม และได้มีโอกาสนำดนตรีไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศหลายแห่ง เป็นศิลปินดีเด่นเป็นครูที่มีศิษย์สืบทอดดนตรีไทยจนเป็นที่เคารพนับถือ นายบุญยงค์ เกตุคง สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาชั้นต้น วัดช่องลม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักดนตรี คณะนาฎดนตรีไทย
ดนตรีประกอบการแสดง
การบรรเลงปี่พาทย์
ละครทางวิทยุ
๒๔๘๕ แจวเรือจ้าง กรุงเทพฯ
๒๔๘๕ นักดนตรีไทย วงดนตรีไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๔
๒๔๘๕ ขับรถแท็กซี่
๒๔๘๕ นักดนตรี กรมประชาสัมพันธ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลถ้วยทองคำ
รางวัลโล่เกียรตินิยม พระราชทาน ร.๙
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • เพลงต่อยรูป
  • อาเฮีย
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th