หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายบุญยงค์ เกตุคง

ชื่อ : นายบุญยงค์ เกตุคง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายบุญยงค์ เกตุคง เกิดเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ที่กรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาขั้นต้น และเรียนดนตรีไทยจากญาติที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่อายุได้ ๘ ปี ได้เริ่มชีวิตนักดนตรีไทย ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่น โดยร่วมบรรเลงปี่พาทย์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ในคณะของบิดา ได้แสวงหาความรู้ทางดนตรีไทย โดยเข้าเรียนดนตรีจากสำนักที่มีชื่อหลายแห่งจึงมีความรอบรู้ในเพลงไทยหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้รอบตัวมีความสามารถในการเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวง เคยรับราชการเป็นนักดนตรีไทยวงวดนตรีประชาสัมพันธ์ ต่อมาได้เป็นนักดนตรีไทยอาวุโสประจำสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม และสัมพันธ์และหลังสุดเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยของกรุงเทพมหานคร จนเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นครูดนตรีไทยที่สามารถสอนและปรับวงดนตรี ได้ถ่ายทอดความรู้ดนตรีไทย ไว้แก่ศิษย์เป็นจำนวนมาก มีความสามารถในการประพันธ์เพลงไทยและมีผลงานประพันธ์เพลงสำคัญๆ หลายเพลงที่นิยมแพร่หลาย เป็นผู้มีแนวความคิดในการประยุกต์ดนตรีไทยเข้ากับดนตรีสากลและดนตรีระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติการทดลองและออกแสดงไปพร้อมกัน เคยได้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนต์ยอดเยี่ยม และได้มีโอกาสนำดนตรีไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศหลายแห่ง เป็นศิลปินดีเด่นเป็นครูที่มีศิษย์สืบทอดดนตรีไทยจนเป็นที่เคารพนับถือ นายบุญยงค์ เกตุคง สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาชั้นต้น วัดช่องลม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๕ ขับรถแท็กซี่
๒๔๘๕ นักดนตรีไทย วงดนตรีไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๔
๒๔๘๕ แจวเรือจ้าง กรุงเทพฯ
การบรรเลงปี่พาทย์
ละครทางวิทยุ
ดนตรีประกอบการแสดง
นักดนตรี คณะนาฎดนตรีไทย
๒๔๘๕ นักดนตรี กรมประชาสัมพันธ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลถ้วยทองคำ
รางวัลโล่เกียรตินิยม พระราชทาน ร.๙
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th