หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายกรี วรศะริน

ชื่อ : นายกรี วรศะริน
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์-โขน
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกรี วรศะริน เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๗ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์โขน ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร มีความสามารถรอบรู้กระบวนการงานนาฏศิลป์ และการแสดงโขนทุกประเภท เป็นหลักและแม่แบบโดยเฉพาะโขนตัวลิง เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนการแสดงโขน ทั้งยังสร้างสรรค์และประดิษฐ์ผลงานด้านการแสดงโขน - ละครหลายชุด ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากรและวงการนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ได้ยึดถือเป็นแบบฉบับของการแสดงและการเรียนการสอนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังนิเทศการสอนวิชานาฏศิลป์โขนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นผู้ร่วมพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาตลอดจนสื่อการเรียนการสอนระดับปริญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรในวิชาศิลปะนิพนธ์ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและงานนาฏศิลป์ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอมากกว่า ๕๐ ปี จนเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการนาฏศิลป์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นายกรี วรศะริน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศรีอยุธยา
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดสังเวชวิทยาราม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๑ ตำแหน่งศิลปินโท แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต
๒๔๙๐ ตำแหน่งศิลปินตรี แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต
๒๔๘๙ ตำแหน่งศิลปินจัตวา แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต
๒๔๗๒ พระยาวานร กรมพิณพาทย์และโขนหลวง
ผู้ฝึกซ้อม ควบคุมการแสดง แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต
ครูสอนในวิชานาฏศิลป์โขน โรงเรียนศิลปากร
๒๕๑๑ ตำแหน่งศิลปินเอก แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๔ ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์-โขน) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th