หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายยก ชูบัว

ชื่อ : นายยก ชูบัว
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : โนรา
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
นายยก ชูบัว หรือ “โนรายก” เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ เป็นผู้มีความสามารถทางการแสดงโนราเป็นเลิศ ทั้งการรำ ร้องกลอน และตลก มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมยกย่องโดยทั่วไป ได้รับเชิญไปแสดงในโอกาสสำคัญหลายครั้ง เช่น เคยรำถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รำให้ฑูตวัฒนธรรมของ ๒๕ ประเทศที่ชมกรุงเทพฯ และรำที่โรงละครแห่งชาติ พร้อมกับขุนอุปถัมภ์นรากร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ท่านได้เสียสละอุทิศตนเพื่อการเผยแพร่ศิลปะการรำโนราแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช โรงเรียนธัญเจริญ และโรงเรียนเกษตรชลธี อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นต้น จากการที่โนรายกได้ใช้ชีวิตเป็นศิลปินมาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปี ได้รักษาแบบแผนของโนราแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างมั่นคง และได้สั่งสอนถ่ายทอดต่อลูกศิษย์ลูกหาไว้มากมายและในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ท่านได้รับยกย่องเป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่น สาขามโนราห์โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายยก ชูบัว หรือ “โนรายก” สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
นักธรรมตรี วัดสุวรรณวิชัย
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดทะเลน้อย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครูสอนโนราแก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
นายทะเบียนประจำตำบล
ผู้สื่อข่าวประจำตำบล
การรำถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสตูล
รำให้คณะทูตวัฒนธรรม ๒๕ ประเทศ ชม กรุงเทพมหานคร
รับราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๘ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นประจำปี สาขาโนราห์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(โนรา) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • รำโนราห์
  • ท่ารำ๑๒
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th