หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไชยลังกา เครือเสน

ชื่อ : นายไชยลังกา เครือเสน
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไชยลังกา เครือเสน เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นศิลปินอาวุโสด้านดนตรีพื้นบ้าน และการขับซอ ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านที่เลื่องชื่อลือชา ไปทั่วภาคเหนือ มีชื่อเสียงดีเด่นในการแสดงดนตรี และการขับซอพื้นเมืองมาแล้วกว่า ๖๐ ปี มีประสบการณ์ในการแสดงมากมาย และเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วว่า นายไชยลังกา เครือเสน เป็นศิลปินที่สุขุม สุภาพมีมารยาทในการแสดงอย่างยิ่ง ท่านได้เริ่มการแสดงตั้งแต่อายุ ๑๑ ปี และเริ่มการถ่ายถอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ผู้สนใจมาตั้งแต่อายุ ๓๒ ปี ได้รับคำยกย่องให้เป็น “พ่อครู” ทำการสอนและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอุตสาหะวิริยะเป็นอย่างยิ่ง สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านเมืองเหนือได้หลายชนิด และเป็นพ่อครูคนเดียวที่มีความรู้ทางอักษรศาสตร์ สามารถแต่งบทซอเป็นลายลักษณ์อักษรได้เป็นอย่างดีเลิศ เป็นผู้ประดิษฐ์คำร้องและทำนองซอปั่นฝ้ายได้ขณะมีอายุ ๓๔ ปี และเป็นที่ยอมรับนับถือใช้สืบมา นายไชยลังกา เครือเสน เคยชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบ้านจังหวัดน่าน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) ของภาคเหนือประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ นายไชยลังกา เครือเสน สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๖๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุริยานุเคราะห์
นักธรรมตรีและ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดศรีพันต้น
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแสดงดนตรีพื้นบ้าน
ทหารพราน กองพันที่๗ ค่ายสุริยพงษ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๗ รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบ้าน
๒๕๓๐ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th