หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง

ชื่อ : คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๔๙ เป็นศิลปินสตรีไทยตัวอย่าง ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาครูอันเป็นวิชาพื้นฐานที่ได้ศึกษามาผนวกกับทักษะวิชาการดนตรีไทยที่ได้เล่าเรียนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในสายสกุล “ศิลปบรรเลง” ได้ผลิตผลงานด้านศิลปะการแสดงสาขาดนตรีไทย โดยการประพันธ์ทำนองและบทร้องเพลงเป็นจำนวนมาก นอกจากจะนำไปใช้ในเชิงศิลปะการแสดงแล้ว ยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์ได้อย่างดียิ่งในวงการศึกษา นับตั้งแต่เด็กระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับอุดมศึกษา คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ได้ทุ่มเท อุทิศกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา เวลาและทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค ในการที่จะถ่ายทอดความคิดก้าวหน้าในการเรียนการสอนดนตรีไทยทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ และการส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในวงการดนตรีไทย เป็นผู้ตั้งมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงดนตรีไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สาขาวิชาดนตรีไทยแก่ชาวต่างประเทศ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรวิชาการดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาหลายแห่งลุก่อตั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้สร้างคุณูปการแก่วงดนตรีไทยมากว่า ๖๐ ปี ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนราชินี
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศรีจิตรสง่า
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๕ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครูธนบุรี
๒๔๙๗ หัวหน้าฝ่ายดนตรี กรมศิลปากร
๒๔๗๗ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๔๙๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๓ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๒๕๑๙ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๔๘๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๐ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th