หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายวิจิตร คุณาวุฒิ

ชื่อ : นายวิจิตร คุณาวุฒิ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
นายวิจิตร คูณาวุฒิ ผู้ใช้นามปากกาว่า "คุณาวุฒิ" เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ เป็นผู้มีผลงานประสบการณ์หลายด้าน อาทิ เป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้น และสารคดี นักข่าว นักหนังสือพิมพ์และนักนิตยสาร นักทำละครโทรทัศน์เพื่อการกุศลแต่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ ในด้านสร้างสรรค์ความเจริญในวงการภาพยนต์ มาเป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปี ในฐานะผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์เรื่อง ผู้ทำบทภาพยนต์ และผู้ลำดับภาพ มีผลงานที่ยกย่องทุกแขนง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมถึง ๒๗ รางวัล ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์มีทั้งรางวัลระดับชาติรางวัลระหว่างประเทศ นายวิจิตร คุณาวุฒิ ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเสมอมาและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ นายวิจิตร คุณาวุฒิ หรือ คุณาวุฒิ สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเนาวรัตร์ศึกษา
ประถมปีที่ ๔ โรงเรียนดัดดรุณี
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวชิราวุธ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๗ ร่วมเขียนบทภาพยนตร์
๒๔๙๗ ผู้กำกับ
๒๔๙๗ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ บริษัท หนุมานภาพยนตร์ จำกัด
๒๕๒๑ อำนวยการสร้าง
๒๕๒๒ อำนวยการสร้าง
๒๕๓๒ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๕ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๖ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๙ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๒ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๐ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๑ อำนวยการสร้าง
๒๕๐๓ อำนวยการสร้าง
๒๕๐๕ อำนวยการสร้าง
๒๕๐๘ กำกับการแสดง
๒๕๐๐ กำกับการแสดง
๒๕๐๑ กำกับการแสดง
๒๕๐๒ กำกับการแสดง
๒๔๙๗ ร่วมเขียนบทภาพยนตร์
๒๔๙๘ ผุ้อำนวยการสร้าง
๒๔๙๕ นักแสดง
๒๔๙๕ บรรณาธิการ กีฬามวย รายสัปดาห์
๒๔๙๕ บรรณาธิการ นิตยสารรายสัปดาห์
๒๔๙๓ แสดงละครเวที คณะอัศวินการละคร
๒๔๙๓ นักแสดง
๒๔๘๒ เขียนเรื่อง "เรื่องของครอบครัว" หนังสือประมวลสาส์น
อำนวยการสร้าง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลด้านภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๒๗ รางวัล
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ภาพยนตร์และละคร) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รางวัลองค์การคาทอลิคนานาชาติ องค์การคาทอนิคนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์นานาชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th