หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาย วิจิตร คุณาวุฒิ

ชื่อ : นาย วิจิตร คุณาวุฒิ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
นายวิจิตร คูณาวุฒิ ผู้ใช้นามปากกาว่า "คุณาวุฒิ" เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ เป็นผู้มีผลงานประสบการณ์หลายด้าน อาทิ เป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้น และสารคดี นักข่าว นักหนังสือพิมพ์และนักนิตยสาร นักทำละครโทรทัศน์เพื่อการกุศลแต่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ ในด้านสร้างสรรค์ความเจริญในวงการภาพยนต์ มาเป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปี ในฐานะผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์เรื่อง ผู้ทำบทภาพยนต์ และผู้ลำดับภาพ มีผลงานที่ยกย่องทุกแขนง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมถึง ๒๗ รางวัล ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์มีทั้งรางวัลระดับชาติรางวัลระหว่างประเทศ นายวิจิตร คุณาวุฒิ ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเสมอมาและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ นายวิจิตร คุณาวุฒิ หรือ คุณาวุฒิ สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมปีที่ ๔ โรงเรียนดัดดรุณี
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวชิราวุธ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์
โรงเรียนเนาวรัตร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๕ อำนวยการสร้าง
๒๕๐๒ กำกับการแสดง
๒๕๐๓ อำนวยการสร้าง
๒๕๐๑ กำกับการแสดง
๒๕๐๐ กำกับการแสดง
๒๔๙๘ ผุ้อำนวยการสร้าง
๒๔๙๗ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ บริษัท หนุมานภาพยนตร์ จำกัด
๒๔๙๗ ผู้กำกับ
๒๔๙๗ ร่วมเขียนบทภาพยนตร์
๒๔๙๕ นักแสดง
๒๔๙๗ ร่วมเขียนบทภาพยนตร์
๒๔๙๕ บรรณาธิการ กีฬามวย รายสัปดาห์
๒๔๙๕ บรรณาธิการ นิตยสารรายสัปดาห์
๒๔๙๓ นักแสดง
๒๔๙๓ แสดงละครเวที คณะอัศวินการละคร
๒๔๘๒ เขียนเรื่อง "เรื่องของครอบครัว" หนังสือประมวลสาส์น
อำนวยการสร้าง
๒๕๐๘ กำกับการแสดง
๒๕๑๐ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๑ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๒ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๕ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๖ อำนวยการสร้าง
๒๕๑๙ อำนวยการสร้าง
๒๕๒๑ อำนวยการสร้าง
๒๕๒๒ อำนวยการสร้าง
๒๕๓๒ อำนวยการสร้าง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ภาพยนตร์และละคร) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รางวัลด้านภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๒๗ รางวัล
รางวัลองค์การคาทอลิคนานาชาติ องค์การคาทอนิคนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์นานาชาติ
ผลงาน
  • น้ำเซาะทราย
  • มือโจร(วิจิตร คุณาวุฒิ)
  • เมียหลวง
  • แม่ศรีไพร
  • หัวใจป่า
  • โนราห์(วิจิตร คุณาวุฒิ)
  • น้องรัก(วิจิตร คุณาวุฒิ)
  • ลูกอีสาน
  • เรือนแพ
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th