หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเฉลิม บัวทั่ง

ชื่อ : นายเฉลิม บัวทั่ง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเฉลิม บัวทั่ง เป็นศิลปินอาวุโสด้านดนตรีไทยที่มีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทยไว้มากมาย เช่น ได้ประพันธ์เพลงประเภทโหมโรง ประเภทเพลงเถา ประเภทเพลงระบำ ประเภทเพลงเรื่อง ประเภทนำทางเดี่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มอังกะลุงของไทย จาก ๒ กระบอก มาเป็น ๓ กระบอก ริเริ่มในการบันทึกโน้ตเพลงไทยสำหรับเครื่องตี คือระนาดและฆ้อง และเป็นผู้ริเริ่มการบรรเลงอังกะลุงประสานเสียงแบบสากลอีกด้วย ในด้านวิชาการนั้น เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องดนตรีไทยแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตนนทบุรี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า และอื่น ๆ อีกหลายสถาบัน ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักดนตรีไทยตัวอย่าง ได้อุทิศเวลาอันยาวนาน สร้างสรรค์ทำนุบำรุงส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ ศิลปะด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพรานหลวงสวนมิสกวัน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
โรงรียนพรานหลวงสวนมิสกวัน สโมสรบันเทิงของสามัคคยาจารย์
นักการเดินหนังสือ กรมศิลปากร
๒๔๖๘ กรมปี่พาทย์และโขนหลวง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๔ รางวัลโล่พระราชทาน คณะกรรมการของสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๒๕ รางวัลพิณทอง ธนาคารกสิกรไทย
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย)
ผลงาน
  • เพลงเขมรเหลืองเภา
  • เพลงโหมโรงมงกุฎเพชร
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th