หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเฉลิม บัวทั่ง

ชื่อ : นายเฉลิม บัวทั่ง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเฉลิม บัวทั่ง เป็นศิลปินอาวุโสด้านดนตรีไทยที่มีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทยไว้มากมาย เช่น ได้ประพันธ์เพลงประเภทโหมโรง ประเภทเพลงเถา ประเภทเพลงระบำ ประเภทเพลงเรื่อง ประเภทนำทางเดี่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มอังกะลุงของไทย จาก ๒ กระบอก มาเป็น ๓ กระบอก ริเริ่มในการบันทึกโน้ตเพลงไทยสำหรับเครื่องตี คือระนาดและฆ้อง และเป็นผู้ริเริ่มการบรรเลงอังกะลุงประสานเสียงแบบสากลอีกด้วย ในด้านวิชาการนั้น เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องดนตรีไทยแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตนนทบุรี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า และอื่น ๆ อีกหลายสถาบัน ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักดนตรีไทยตัวอย่าง ได้อุทิศเวลาอันยาวนาน สร้างสรรค์ทำนุบำรุงส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ ศิลปะด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพรานหลวงสวนมิสกวัน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักการเดินหนังสือ กรมศิลปากร
๒๔๖๘ กรมปี่พาทย์และโขนหลวง
โรงรียนพรานหลวงสวนมิสกวัน สโมสรบันเทิงของสามัคคยาจารย์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๕ รางวัลพิณทอง ธนาคารกสิกรไทย
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย)
๒๕๒๔ รางวัลโล่พระราชทาน คณะกรรมการของสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th