หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ

ชื่อ : คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เป็นศิลปินอาวุโสที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรีไทย จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้ฟื้นฟูงานดนตรีไทยในอดีตที่ขาดการส่งเสริมมาช้านาน ได้ประดิษฐ์การร้อง “เพลงวา” ไว้ ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อนเลย ในด้านวิชาการนั้นได้เป็นครูสอนดนตรีให้แก่สถาบันต่าง ๆ แทบทุกสถาบัน เช่น โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนราชินี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เป็นต้น ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้เข้าไปถวายการสอนซอด้วงและซออู้ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้า ชั้นที่ ๔ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้า ชั้นที่ ๓ และได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะนักดนตรีไทยตัวอย่าง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ แม้ท่านจะอายุมากแล้ว ก็ยังมิยอมหยุดยั้ง ในการที่จะให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดศิลปะอันล้ำค่านี้ ให้คงอยู่ตลอดไป สมควรได้รับเกียรติการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครูสอนดนตรี
นักร้อง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย)
๒๕๒๔ โล่เกียรติคุณ สาขาดนตรีไทย จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th