หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางชูศรี (ชื้น) สกุลแก้ว

ชื่อ : นางชูศรี (ชื้น) สกุลแก้ว
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หุ่นกระบอก
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นางชูศรี สกุลแก้ว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการร้อง การบรรเลงและการเชิดหุ่นเป็นเลิศ ยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้ในปัจจุบัน จากการที่ได้คลุกคลีกับการแสดงหุ่นกระบอกมาตั้งแต่เกิด ด้วยความเพียร ไหวพริบ และความตั้งใจจริง จึงทำให้ศิลปะการเชิดหุ่นของนางชื้นมีความละเอียดอ่อน ประณีต มีชีวิตชีวาและสวยงาม จนเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะอุทิศเวลาเกือบตลอดชีวิตเพื่อดำรงรักษาศิลปะการแสดงหุ่นกระบอก ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านไว้อย่างดียิ่งแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั้งโดยการสอน การสาธิต และการแสดงให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ จึงสมควรยกย่องไว้ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นกระบอก) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th