หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาย กั้น ทองหล่อ

ชื่อ : นาย กั้น ทองหล่อ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกั้น ทองหล่อ เป็นนายหนังที่เลื่องชื่อลือชาไปทั้งภาคใต้ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีเด่นในทางการเล่นหนังตะลุงมาแล้วกว่า ๕๐ ปี เป็นหนังที่เล่นดีเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเป็นหนังที่เด่นที่สุดในอดีต ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นหนังที่เล่นสุภาพ สุขุม มีมารยาทในการเล่นดี ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้น คบบัณฑิตเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีความคิดแนวใหม่ในการปรับปรุงวงการหนังตะลุงให้ดีขึ้น ในการแสดงหนังแต่ละครั้งจะมีคำฝากเป็นหลักการปฏิบัติทางคุณธรรมไว้ให้ผู้ชมเป็นแนวในการดำเนินชีวิตทำให้เป็นที่กล่าวขวัญถึงและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ถ่ายทอดการแสดงหนังให้ลูกศิษย์ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ โรง ทั่วภาคใต้ และเคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แสดงถวายหน้าพระที่นั่ง ณ ตำหนักเขาน้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ด้วยความสามารถและคุณธรรมอันสูง จึงได้รับยกย่องในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวชิราวุธ
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลที่บ้านน้ำกระจาย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นายหนังตะลุง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๐ รางวัลพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
๒๕๒๙ รางวัลศิลปินพื้นบ้านดีเด่น สาขาหนังตะลุง คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๔ รางวัลดีเด่นในการผลิตผลงานเพื่อมวลชนประเภทชาวบ้าน คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th