หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ท่านผู้หญิง หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์

ชื่อ : ท่านผู้หญิง หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ เป็นนักดนตรีเอกของไทย ได้สร้างสรรค์ผลงานอมตะไว้เป็นจำนวนมาก โดยได้ประพันธ์ทำนองเพลงไว้ทั้งหมดถึง ๑๑๒ เพลง ทั้งที่เป็นเพลงอ่อนหวาน ไพเราะประทับใจ โดยเฉพาะเพลง “บัวขาว” ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น “เพลงในเอเชีย” และเพลงปลุกใจ ซึ่งได้บรรเลงและขับร้องเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะในยามที่สถานการณ์ของบ้านเมืองอยู่ในภาวะตึงเครียด ด้วยอัจฉริยภาพ ความรู้ ความสามารถ ที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อการดนตรี และอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง เป็นตัวอย่างของคนไทยผู้เกิดมาเพื่อบำเพ็ญแต่คุณงามความดี เกียรติคุณของท่านจึงควรแก่การสรรเสริญและยกย่องเชิดชูไว้ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๒๔ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๔๗๗ มัธยศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
๒๕๓๑ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักประพันธ์เพลง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล)
๒๕๓๑ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๓๓ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าวิเศษ
๒๕๒๙ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
๒๕๒๕ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๒๒ เพลงแห่งเอเซีย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเซียขององค์การยูเนสโก
๒๕๒๑ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า
๒๕๑๙ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตตุถจุลจอมเกล้า
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th