หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางท้วม ประสิทธิกุล

ชื่อ : นางท้วม ประสิทธิกุล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นางท้วม ประสิทธิกุล เป็นผู้มีความสามารถรอบรู้ในกระบวนการวิชาการขับร้องเพลงไทยทุกประเภท มีความทรงจำเป็นเลิศ เป็นหลักและแม่แบบในทางคีตศิลป์ สามารถถ่ายถอดอบรม ฝึกสอนศิษย์ให้ได้รับความชำนาญในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ร่วมพิจารณาจัดตั้งหลักสูตรในสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จัดระบบ วางกฎเกณฑ์และริเริ่มโครงสร้างทฤษฎีการขับร้อง ตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนวิชาขับร้องให้ได้มาตรฐานทั้งเอกสารประกอบการบรรยายและสาธิตการขับร้อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และยังแต่งทำนองทางเครื่องไว้อีกด้วย นางท้วมเป็นผู้ที่พร้อมด้วยจริยธรรม คุณธรรมและอุทิศตนเพื่องานศิลป์มาโดยตลอด เป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการนาฏดุริยางค์ และยังทำหน้าที่สอนและให้คำปรึกษาแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างแท้จริง ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง (คีตศิลป์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
กรมพระสุทธาสินีนาฏในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญการสอนคีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์
ครูสอนวิชาขับร้อง โรงเรียนนาฏศิลป์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
๒๔๗๒ แผ่นเสียงโบราณ
๒๕๒๕ โล่เกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th