หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางท้วม ประสิทธิกุล

ชื่อ : นางท้วม ประสิทธิกุล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นางท้วม ประสิทธิกุล เป็นผู้มีความสามารถรอบรู้ในกระบวนการวิชาการขับร้องเพลงไทยทุกประเภท มีความทรงจำเป็นเลิศ เป็นหลักและแม่แบบในทางคีตศิลป์ สามารถถ่ายถอดอบรม ฝึกสอนศิษย์ให้ได้รับความชำนาญในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ร่วมพิจารณาจัดตั้งหลักสูตรในสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จัดระบบ วางกฎเกณฑ์และริเริ่มโครงสร้างทฤษฎีการขับร้อง ตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนวิชาขับร้องให้ได้มาตรฐานทั้งเอกสารประกอบการบรรยายและสาธิตการขับร้อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และยังแต่งทำนองทางเครื่องไว้อีกด้วย นางท้วมเป็นผู้ที่พร้อมด้วยจริยธรรม คุณธรรมและอุทิศตนเพื่องานศิลป์มาโดยตลอด เป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการนาฏดุริยางค์ และยังทำหน้าที่สอนและให้คำปรึกษาแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างแท้จริง ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง (คีตศิลป์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
กรมพระสุทธาสินีนาฏในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครูสอนวิชาขับร้อง โรงเรียนนาฏศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญการสอนคีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๗๒ แผ่นเสียงโบราณ
๒๕๒๕ โล่เกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ผลงาน
เพลงทองย่อยสร้อยเพลง
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th