หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทองมาก จันทะลือ

ชื่อ : นายทองมาก จันทะลือ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หมอลำ
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทองมาก จันทะลือ เป็นศิลปินหมอลำที่มีหมอลำผลงานการแสดงดีเด่น เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปในภาคอีสาน ได้ศึกษาการเล่นหมอลำจากครูหมอลำหลายท่านด้วยความอุตสาหะและใฝ่รู้ จนสามารถชนะเลิศการประกวดหมอลำหลายครั้ง ในการแสดงหลอลำแต่ละครั้งได้พยายามสอดแทรกวิชาเกษตรกรรม และรณรงค์การรู้หนังสือสนับสนุนนโยบายของรัฐไปด้วย จนได้รับรางวัลดีเด่นการผลิตผลงานเพื่อเยาวชนประเภทสื่อชาวบ้าน ได้อุทิศตนเพื่องานสังคมมาโดยตลอด เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับถ่ายทอดวิชาการเล่นหมอลำ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานให้แก่ลูกศิษย์มากกว่า ๓๐๐ คณะ ทั่วภาคอีสาน นับว่านายทองมาก จันทะลือ เป็นศิลปินหมอลำที่สมควรยกย่องไว้ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านชีท่าม่วง
วัดประคู่ชำน้อย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักจัดรายการวิทยุ สำนักงานหมอลำบ้านพักทันใจ
หัวหน้าวงหมอลำ สำนักงานหมอลำถูทาบริการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๐ ชนะเลิศการประกวดหมอลำชั้นเอก
๒๕๐๐ ชนะเลิศการประกวดหมอลำที่อำเภอมุกดาหาร
๒๕๐๒ ชนะเลิศการประกวดหมอลำชั้นหนึ่ง
๒๕๑๐ ชนะเลิศการประกวดหมอลำคู่
๒๕๑๒ ชนะเลิศการประกวดหมอลำ
๒๕๒๔ รางวัลดีเด่นการผลิตผลงานเพื่อเยาวชนประเภทสื่อชาวบ้าน พลเอกเสริม ณ นคร
๒๕๒๙ รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) ปี ๒๕๒๙
ผลงาน
การแสดงหมอลำ(ทองมาก จันทะลือ)
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th