หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทองมาก จันทะลือ

ชื่อ : นายทองมาก จันทะลือ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หมอลำ
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทองมาก จันทะลือ เป็นศิลปินหมอลำที่มีหมอลำผลงานการแสดงดีเด่น เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปในภาคอีสาน ได้ศึกษาการเล่นหมอลำจากครูหมอลำหลายท่านด้วยความอุตสาหะและใฝ่รู้ จนสามารถชนะเลิศการประกวดหมอลำหลายครั้ง ในการแสดงหลอลำแต่ละครั้งได้พยายามสอดแทรกวิชาเกษตรกรรม และรณรงค์การรู้หนังสือสนับสนุนนโยบายของรัฐไปด้วย จนได้รับรางวัลดีเด่นการผลิตผลงานเพื่อเยาวชนประเภทสื่อชาวบ้าน ได้อุทิศตนเพื่องานสังคมมาโดยตลอด เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับถ่ายทอดวิชาการเล่นหมอลำ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานให้แก่ลูกศิษย์มากกว่า ๓๐๐ คณะ ทั่วภาคอีสาน นับว่านายทองมาก จันทะลือ เป็นศิลปินหมอลำที่สมควรยกย่องไว้ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
วัดประคู่ชำน้อย
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านชีท่าม่วง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
หัวหน้าวงหมอลำ สำนักงานหมอลำถูทาบริการ
นักจัดรายการวิทยุ สำนักงานหมอลำบ้านพักทันใจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๔ รางวัลดีเด่นการผลิตผลงานเพื่อเยาวชนประเภทสื่อชาวบ้าน พลเอกเสริม ณ นคร
๒๕๑๒ ชนะเลิศการประกวดหมอลำ
๒๕๑๐ ชนะเลิศการประกวดหมอลำคู่
๒๕๐๒ ชนะเลิศการประกวดหมอลำชั้นหนึ่ง
๒๕๐๐ ชนะเลิศการประกวดหมอลำชั้นเอก
๒๕๐๐ ชนะเลิศการประกวดหมอลำที่อำเภอมุกดาหาร
๒๕๒๙ รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) ปี ๒๕๒๙
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th