หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางทองหล่อ ทำเลทอง

ชื่อ : นางทองหล่อ ทำเลทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นางทองหล่อ ทำเลทอง เป็นศิลปินอาวุโสด้านเพลงพื้นบ้าน จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป ด้วยใจรักและชอบเล่นเพลงมาแต่เด็กจึงทำให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเพลงพื้นบ้านอย่างดีเยี่ยม เช่น เพลงปรบไก่ เพลงพาดควาย เพลงฉ่อย เพลงแอ่วเคล้าซอ ตลอดจนกระทั่งเพลงขอทาน เมื่อเพลงพื้นบ้านได้รับการฟื้นฟูขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการว่าเพลงและถ่ายทอดเพลงให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม และรู้เรื่องราวต่าง ๆ ขอเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างสูงและไม่เคยเบื่อหน่ายในการชี้แจงเรื่องเพลงพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อุทิศเวลาอันยาวนานให้แก่เพลงพื้นบ้านและการบริการชุมชน นับว่าเป็นตัวอย่างของศิลปิน ในการอุทิศตัวเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างดียิ่ง สมควรได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๕ รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย)
ผลงาน
การแสดงเพลงพื้นบ้าน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th