หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางทองหล่อ ทำเลทอง

ชื่อ : นางทองหล่อ ทำเลทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นางทองหล่อ ทำเลทอง เป็นศิลปินอาวุโสด้านเพลงพื้นบ้าน จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป ด้วยใจรักและชอบเล่นเพลงมาแต่เด็กจึงทำให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเพลงพื้นบ้านอย่างดีเยี่ยม เช่น เพลงปรบไก่ เพลงพาดควาย เพลงฉ่อย เพลงแอ่วเคล้าซอ ตลอดจนกระทั่งเพลงขอทาน เมื่อเพลงพื้นบ้านได้รับการฟื้นฟูขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการว่าเพลงและถ่ายทอดเพลงให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม และรู้เรื่องราวต่าง ๆ ขอเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างสูงและไม่เคยเบื่อหน่ายในการชี้แจงเรื่องเพลงพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อุทิศเวลาอันยาวนานให้แก่เพลงพื้นบ้านและการบริการชุมชน นับว่าเป็นตัวอย่างของศิลปิน ในการอุทิศตัวเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างดียิ่ง สมควรได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๕ รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th