หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

ชื่อ : ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาวิชาสามัญ โรงเรียนในวังสวนกุหลาบ
ม.ศ. ๓ โรงเรียนปรัชา พิทยากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์และวรรณกรรมการแสดง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
๒๕๒๘ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ผลงาน
  • ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำฤคระเริงหรือระบำกวาง
  • ท่ารำสุโขทัย
  • ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงตอนหนึ่งของ ละครใน เรื่อง อิเหนา
  • ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
  • ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำครุฑ
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th