หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายมนตรี ตราโมท

ชื่อ : นายมนตรี ตราโมท
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนปรีชา พิทยาการ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๔ ศิลปินพิเศษ กรมศิลปากร
อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการการรับรองมาตรฐานวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
พนักงานในกรมพิณพาทย์หลวง กรมมหรสพ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๖ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๒๘ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
๒๕๒๔ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓ ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th