หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายมนตรี ตราโมท

ชื่อ : นายมนตรี ตราโมท
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนปรีชา พิทยาการ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๔ ศิลปินพิเศษ กรมศิลปากร
พนักงานในกรมพิณพาทย์หลวง กรมมหรสพ
ประธานกรรมการการรับรองมาตรฐานวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๖ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๒๘ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
๒๕๒๔ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๓ ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th